• مدیریت توزیع ، بازنگری و تائید مدارک پروژه در فازهای مختلف طراحی
  • مدیریت توزیع مدارک میان پیمانکاران مختلف در فازهای طراحی و اجرا
  • مدیریت تعاملات میان گروه های پروژه
  • مدیریت آرشیو و نگهداری مدارک نهایی پروژه